Se alla
Valmanifest Värmdö

Framtidssäkra Värmdö

Tillsammans skapar vi det Värmdö som vi vill lämna vidare till kommande generationer. Det kräver medvetenhet och satsningar på klimat, infrastruktur, samhällsbyggnad, bostadsbyggande, en levande skärgård och ett blomstrande näringsliv.

Effektiv förvaltning – varje skattekrona ska användas väl

 • Det kommunala ska ha fokus på kärnverksamheterna – inget annat. I det ingår också att kommunala fastigheter ska nyttjas på bästa sätt, exempel Runda huset, Gula byggningen.
 • Digitalisera mera – ökad digitalisering av kommunens tjänster samt tjänstemännens administration.
 • Säkerställ rätt kompetens på rätt plats! På så sätt säkrar vi också kvalitet och en hög servicegrad i den kommunala förvaltningen.
 • Inför mer dialog i politiken med medborgare, företagare, intresseföreningar och andra aktörer som är viktiga i samspelet och berörs av besluten.

 

Satsa på infrastrukturen – nu!

 • Tryck på Trafikverket att prioritera Värmdös statliga vägar, särskilt väg 222 Grisslingerakan och rondellen i Mölnvik som är två stora trafikinfarkter i kommunen just nu.
 • Verka för en avgiftsfri Skurubro tillsammans med Nacka kommun.
 • Bygg ut gång- och cykelvägsnätet genast. Exempel Björkvik, Stavsnäsvägen mot Sollenkroka och flera ställen på Ingarö där det saknas cykelvägar. Det ska vara möjligt att ta sig mellan alla kommundelar med cykel.
 • Fler infartsparkeringar behövs!
 • Utveckla möjligheterna till båtpendling.
 • VA-utbyggnaden och elnätsutbyggnaden ska gå i takt med bostadsbyggandet och befolkningsökningen.
 • Utbyggnaden av laddstolpar bör ha en egen strategi där även näringslivets intressen beaktas.
 • Gör Gustavsbergs hamn mer promenadvänlig.

 

Klimatfrågan kan inte vänta

 • Säg ja till havsbaserad vindkraft i Värmdös skärgård där det är möjligt utifrån förutsättningarna.
 • Utvecklas samarbetet med forskningen för att främja en levande skärgård.
 • Gör det lätt att vara en miljövänlig medborgare – kommunens tjänster för sopsortering och avfallshantering ska vara tillgängliga och lättförståeliga.
 • Sanera Farstaviken. Säkerställ att inget kontaminerat vatten rinner ut i Farstaviken.
 • Främja grönt företagande – gör det enklare för för både små och stora företag att våga göra gröna satsningar genom till exempel bättre och tydligare upphandlingskrav för kommunala tjänster.

 

Bygg blandat

 • Värmdö ska sträva efter att bygga blandat och eftersträva fler boendeformer, till exempel fler trygghetsboenden där äldre och unga kan bo med gemensamma nyttjandeytor.
 • Kommunen bör använda sitt mandat att i detaljplanerat område kräva en viss typ av bostäder. Framför allt gäller detta satsningar på bostäder till unga, en grupp som står långt från bostadsmarknaden idag.
 • Vi ska bygga samhälle – inte bara bostäder. Därför kräver satsningar på bostäder också satsningar på förskolor, skolor och andra inrättningar som krävs för ett fungerande livspussel.
 • Genom att bygga blandat och bygga samhälle skapas också förutsättningar för ökad trygghet att röra sig i samhällsrummet. Vi vill se åtgärder för att direkt främja tryggheten i områden som upplevs som otrygga i kommunen.
 • Rusta centrumområdet i Hemmesta – det är dags att planerna som funnits länge sätts i verket.
 • Utveckla Gustavsbergs centrum med både bostäder och kommersiella verksamheter. Bygg gärna en ny sporthall med läktare och behåll den öppna isbanan.