Se alla

Framtidsbudgeten: ansvar i tuffare tider

Torsdag 10 november 2022

Framtidsbudgeten: ansvar i tuffare tider

Idag presenterade Värmdösamarbetet sin budgetpresentation för 2023. Inom ramen för budgeten återfinns ett stort antal liberala framgångar vad gäller skola, miljö och klimat och välfärd. Nedan följer ett axplock av de förslag som presenterades:

Vi behöver en ny och mer ambitiös skolpolitik för Värmdö – satsningen på skolan är en del av vårt löfte att framtidssäkra vår kommun. Utbildning av barn och unga är en av kommunens viktigaste uppgifter. Likvärdigheten i Värmdös skolor ska fortsätta att öka och därför höjer vi nu brytgränsen i den socioekonomiska fördelningen i enlighet med skolkommissionen och SCBs framtagna index. Skolorna på Värmdö ska ges rätt och rättvisa förutsättningar att bedriva verksamhet, säger Amie Kronblad (L).

Värmdös nya skolpolitik vilar på två ben: kunskap och trygghet. Skolans viktigaste uppdrag är att förmedla kunskap i en trygg miljö där växande och lärande ska ske i harmoni. Fler måste klara kunskapsmålen. Samtidigt måste de som har lätt för skolan få möjligheten att nå sin fulla potential.

Studiero är A och O för en lyckad skolpolitik. Därför ger vi den nyinstiftade grundskolenämnden i uppdrag att tillsammans med socialnämnden arbeta med trygghetsskapande åtgärder för främjande av arbetsro och trygghet i skolmiljön. Socialpedagoger blir ytterligare en resurs som med sin kompetens kommer kunna stödja och komplettera lärarna i sitt undervisande och relationsmässiga uppdrag.

Vi menar allvar med att den kommunala skolans attraktionsvärde skall fortgå. För att bli en attraktiv skolkommun ger vi nu skolan rätt ekonomiska förutsättningar genom att tillsätta en rejäl förstärkning av skolpengen för högstadiet på 6% och de resterande nivå på skol och förskolepeng höjs med 3% vardera. Detta är en enorm satsning som totalt sätt beräknas kosta närmare 29 miljoner kronor.

För att ytterligare och stärka och trycka på hur viktig utbildningens roll är i vår kommun gör vi en  uppdelning från en stor utbildningsnämnd till tre specialiserade utbildningsnämnder: en förskolenämnd, en grundskolenämnd – gymnasieskolan flyttas till närings- och arbetslivsnämnden vilket är en satsning och en del i ett utvecklingsarbete att tydliggöra kommunens kunskapsuppdrag med förankring till näringslivet och arbetslivet.

Vårt mål är att antalet elever som går ut med behörighet i årskurs nio ska öka under mandatperioden liksom det genomsnittliga meritvärdet i kommunen. För detta krävs en långsiktigt stark och rättvis finansiering – höjd skolpeng och stärkt socioekonomisk fördelning – något som vi nu förverkligar. Fortsatt arbete med problematisk skolfrånvaro och fortsatt stark elevhälsa är områden som kommer prioriteras i syftet att garanter skolungdomar en trygg utbildningsresa.

Liberalernas kommunalråd Amie Kronblad är nöjd över framgångarna och summerar satsningarna på skolområdet: Vi ger nu skolan rätt förutsättningar för att kunna jobba med sitt kärnuppdrag, undervisning, i en trygg skolmiljö som främjar lärande och utveckling.